در هفته قوه قضائیه متناظر با برنامه های استانی، اقدامات موثری در حوزه های قضائی تابعه نیز انجام شد.

11 تير ماه 1399 - 0 : 8


در هفته قوه قضائیه متناظر با برنامه های استانی، اقدامات موثری در حوزه های قضائی تابعه نیز انجام شد.

رئیس دادگاه عمومی بخش حمیل با حضور در منزل خانواده شهدا به مقام شامخ آنها ادای احترام کرد و از خانواده معظم شهدا تقدیر بعمل آورد.

مسعود گراوند را در این مراسم، امام جمعه حمیل و دیگر مسئولین همراهی کردند.